تشدید نظارت بر بنگاه ها در فصل جابه جایی مستأجران

ساماندهی مشاوران املاک، از اقدامات تأثیر گذاری است که از سال قبل اجرا شد و امسال با تصویب قانون ساماندهی بازار… ساماندهی مشاوران املاک، از اقدامات تأثیر گذاری است که از سال قبل اجرا شد و امسال با تصویب قانون ساماندهی بازار املاک و اجاره . – در فصل تابستان که فعالیت بیشتری …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030327236989194240/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86