۱۵ نرمافزار مهندسی عمران که مهندسان باید با آنها آشنا باشند

شاه تصمیم گرفت در یک برنامهی بسیار فشرده کشوری را با 25 درصد شهرنشین و 75 درصد روستانشین، ظرف پنج سال به کشوری با 75 درصد شهرنشین و 25 درصد روستانشین تبدیل کند. مردم درکشور ما همیشه با مخاطراتی مواجه بودهاند و این تاریخ و جغرافیا مثلاً در ناحیههای غربی ایران, افراد را به مرزبانانی متعهد تبدیل کرده است، که با غیرت خاصی در مقابل هجوم بیگانه ایستادگی کرده و میکنند. کسانی که در شمال شرق ایران زندگی میکنند افراد با احتیاطی هستند، زیرا آنچه که در شرق ایران اتفاق افتاده و مخاطراتی که از سمت مغولها و ترکها بر این سرزمین رفته، آنها را با فکر، کیاس، دقیق و محتاط بار آورده است. از جمله امور مرتبط با قوسهای ساختمان در گذشته، اکرام افراد درون ساختمان است، همانطور که درگاه ورودی منازل با نوعی عقبنشینی و آغوش بازکردن افراد را به خود دعوت میکرده است، سقف ساختمان نیز با قوسی که به خود میداده است بهنوعی افراد داخل خود را اکرام و احترام میکرده است. هجوم سنگینی از طرف افراد متقاضی کار به اطراف شهرها شکل گرفت. شما باید روستاهای خود را تعطیل کنید و جمعیت آن را به شهرها بیاورید و در آنجا کارخانه بسازید و پیشرفت کنید و با صنعت کشور خود را اداره کنید.

فعالیتهای گرایش برنامهریزی شهری عموماً در خصوص تهیه طرحهای جامع یا تفصیلی شهرها و تهیه طرحهای توسعه شهرها در راستای اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر شهر یا منطقه میباشد. از دیگر کارهای شاخص فرهاد احمدی میتوان به طرح سفارت ایران در استکهلم، ساختمان مرکز فرهنگی دزفول، باز طراحی جنوب میدان نقش جهان، طراحی جامع دانشگاه هنر اصفهان و کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت اشاره کرد. کلیسای جامع برازیلیا، یک کلیسای جامع کاتولیک در برازیلیای برزیل و کرسی اسقف نشین برزیلیا می باشد. اگر شما با یک فردی مواجه باشید که چند دقیقه قبل درگیر دعوا یا ضدوخورد شدید بوده است، آیا در مواجههی شما با اوتفاوتی پیدا نمیشود؟

با تعجب میبینیم در شهرهای کوچکی که زمین نیز وسیع است، باز هم فاصلهی ساختمانها با هم بسیار کم است و پنجرهها در هم فرو رفته است. نتیجه آن شد که هم با شاخصهای بومی و سنتی خودمان و هم با شاخصهای غربی، سبک زندگی بسیار بههم ریختهای یافتیم. سبک زندگی ما و خصوصیات آن اکنون نهتنها این سه خصوصیت را ندارد بلکه اکثر خصوصیات آن بسیار ناراحتکننده است. انسان محیط اطراف خود را میسازد، و آن محیط انسان را میسازد. انسانِ ساخته شده، دوباره عمل میکند و دوباره آن عمل انسان را میسازد. ما معماری را میسازیم و معماری ما را میسازد.

مسلم است که با ایجاد شبه نمیتوانند علاقهی مردم ایران به حضرت علی (علیهالسلام) را کمرنگ کنند، هر ایرانی به محض اینکه احساس کند کسی میخواهد ایمان او را به امیرالمؤمنین یا امام حسین (علیهما السلام) تضعیف کند، در مقابل او مقاومت میکند. آب، پول و توان و تجربهی کافی برای به سرانجام رساندن کار در اختیار کسی که تاکنون برای دیگری کار کرده بود، نبود. حرکت به سمت غربیشدن ابعاد گوناگونی داشت و ما در مسیر غربزدگی سعی کردیم در همه این ابعاد از غرب تقلید کنیم. این موارد ما را هرچه بیشتر از سنت خود دور میکرد و در ایجاد شرایط کنونی ما، از جمله معماری و شهرسازی نقش تعیینکنندهای داشت. دلیل اینکه چرا تناسبی میان باور، تاریخ و جغرافیای ما با سبک زندگی کنونی ما وجود ندارد بر همه روشن است. انقلاب سفید شرایط کشاورزی را از بین برده بود زیرا زمینها را تقسیم کرده بودند بدون اینکه شرایط استقلال آنان را در کشاورزی فراهم کنند. در برنامه اول توسعه در زمان پهلوی دوم، آمریکاییها به شاه گفتند که کشور شما یک کشور کشاورزی نیست، شما با روستاهای خود به جایی نمیرسید؛ زیرا کشور شما کمآب است، کشور شما یک کشور صنعتی است.

این سخن بیوجه نیست اما در کنار آن باید توجه داشت که امکان ساخت سقف تخت در گذشته وجود داشته است و اولین سقفهای بهجا مانده از دههزار سال پیش و سقفهای مربوط به کاخها مثل تخت جمشید، سقفهای تخت بودهاند. سقفهای تخت فشار زیادی را تحمل میکنند اما سقفهای قوسدار فشار را به آرامی به دیوارهای اطراف منتقل میکند. امروزه پانل های نما سرامیکی در برخی کشورها رونق زیادی پیدا کرده و قطعاتی با اشکال و طرح های مختلف به بازار عرضه شده است. مهندس معمار فرصت های شغلی زیادی را به صورت کارهای پروژه ای پیش رو دارد. معمار باید فارق التحصیل از یک مؤسسه یا دانشگاه معتبر باشد و حداقل مدرک وی کارشناسی باشد.

گردش حرکت مواج مانند مجتمع مسکونی 79&PARK (که در بیشتر پروژه های بیارکه انگلس دیده می شود) منجر به به شکل گیری حیاط مرکزی شده است. مهدي روانشاد نيا روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به چشم انداز مهندسي ساختمان در 10 سال آينده، افزود: هم اكنون رشته هاي مهندسي ساختمان با چالش هاي بزرگي مواجه هستند كه مشكلات اشتغال، ركود ساخت و ساز، روند فزاينده فارغ التحصيلان دانشگاهي، كيفيت پايين ساخت و ساز، عدم هماهنگي نهادهاي تصميم گير، حاكم بودن فضاي غيرتخصصي بر ساخت و ساز و آسيب هاي محيط زيستي از جمله آنها است.

همیشه به یاد داشته باشید که بهترین عملکرد و کارایی تراس، زمانی اتفاق میافتد که مستقیماً از فضای آشپزخانه قابل دسترسی باشد. در حقیقت این باورهای انسان است که توان آن را دارد تا ایجابات مکانی و زمانی تحمیل شده بر انسان را در جهت قطب آرمانی که هر دستگاه اعتقادی ارائه مینماید تنظیم نماید. آغاز این دوره از شروع اجرای ساختمان تا ارائه گزارش پایان کار توسط ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدور پروانه است. Revit ابزار و ویژگی های دیگری را هم ارائه می دهد که می تواند بهره وری را افزایش دهد از جمله مواد فیزیکی برای تجزیه و تحلیل عملکرد، به اشتراک گذاری کار، مدلسازی ساخت و ساز، مؤلفه های پارامتریک و بسیاری از ویژگی های دیگر که برای طراحی مناسب هستند. همچنین در طراحی پلان ساختمان اداری بهتر است واحدهای مختلف طوری چیده شوند که همگی به یک اندازه از نور طبیعی بهره ببرند.

امروزه با پیشرفت علم و صنعت و با بررسی های تخصصی که از سوی مهندسان معمار انجام شده است به این نتیجه دست یافته اند که اساسی ترین عامل در کاهش خرابی دیوار ساختمان در برابر لرزش های شدید ناشی از زمین لرزه سبک سازی دیوار از لحاظ وزن آن می باشد. عدم درک شرایط تاریخی موجب میشود که ما برای اصلاح دست به اقداماتی بزنیم که موجب بدتر شدن شرایط شود. مثلاً وقتی انسانی پریشان را میبینیم، هرچند خود پریشان نباشیم، تا حدی حال او به ما منتقل میشود؛ برعکس اگر در همان شرایط بهجای دیدن یک انسان آشفته، فردی با آرامش بسیار را ملاقات کنیم، آرامش او به ما منتقل میشود. بههر حال همهی این وجوه با همدیگر تلائم و سنخیت داشته است و نمیتوان با ذکر یک عامل بقیهی عوامل را نفی کرد. اما از طریق سبکی از زندگی که تناسبی با زندگی ائمه ندارد، مثل زندگی مصرفی و زندگی بدون آرمان و زندگی برمحور حرص به دنیا، رفتهرفته انسان به همهی تبعات بیاعتقادی به ائمه (علیهمالسلام) تن میدهد، بدون اینکه خود متوجه باشد که اعتقاداتش در حال آسیب دیدن است.

در اواسط و اواخر دورهی قاجار به عللی که مهمترینش حاکمیت حکام کوتهبین، هوسران، بیلیاقت و خودباخته بود، ما از حرکت طبیعی خود بازماندیم و چون دیگران در بعضی زمینههای مادی زندگی پیش رفتند ما از ایشان در این جهات عقب ماندیم لذا سبک زندگی دیگران برای ما خوشایند به نظر آمد. آنها همچنین باید توانایی ارتباط برقرارکردن و توضیح مسائل به صورت پیشرفته را داشته باشند. پیچیدگی و مشکل بودن این مسئله از رابطه ایست که بین تکنیک و معماری وجود دارد و همین رابطه است که کلیه سیکل تولید ساختمان که در رابطه مستقیم با روند پیشرفته ای است که احتیاجات اجتماع که مرتبا در حال تغییر و دگرگونی است مطرح مینماید. معماری برای ما، برای عموم مردم و البته در حال نابودی است. موارد دیگری نیز باید در نظر گرفته شود که در ادامه بیان شده است. گاهی اوقات ظاهر ساختمان، بیننده را جلب میکند، گاهی اوقات سیستم سازهای، در موارد دیگری نیز ظاهر و سیستمسازهای هر دو باهم شگفتانگیز خواهند شد. این پروژه از زاها حدید دارای ویژگیهای منحصر به فرد طراحی است که توجه معماران و مردم را بسیار به خود جلب کرد.

یعنی رفتار و حالات ما تحت تأثیر معماری ساختمان و شهر سایت civil-architecture است. حتی حالات شما را نیز معماری تنظیم میکند. ما در شرایطی هستیم که هنوز از انقلاب اسلامی فاصلهی زیادی نگرفتهایم، شرایط انقلاب و بعد از آن و شرایط دفاع مقدس بر ما گذشته است و حتی هنوز از آن فاصلهی زیادی نداریم، اگر ما این را درک کنیم که این تاریخ همراه ماست، دیگر دچار اشتباه نمیشویم، روحیات و حالات ملت خود را درک میکنیم، از ملت ایران نمیتوان انتظار داشت که مثل یک ملت معمولی و بدون هیجان و دغدغه، به زندگی روزمره و معمول خود بپردازد. یا اگر پذیرائی منزل شما کوچک است عملاً نمیتوانید مهمانان زیادی را پذیرایی کنید و ارتباطات اجتماعی شما بهجهت این معماری تقلیل خواهد یافت. در کلانشهرها به واسطهی عواملی که گفته شد مانند کمبود فضا، معماری به شکلی خاص درآمده است، اما این معماری سبک زندگی خاصی را متناسب با خود پدید آورده است و چون زندگی در روستا و شهرهای کوچک هم تقلیدی از سبک زندگی کلانشهرها شده است، شکل خانهها و معماری آن نیز به شکل کلانشهرها است، حتی اگر شرایط و محدودیتهای کلانشهر در آنجا نباشد.

مثلاً در آپارتمانی کوچک با آشپزخانهی باز، اگر غذای سرخکردنی درست کنیم کل ساختمان بوی روغن میگیرد و فضای خانه پر از چربی میشود. معمولا وقتی شرکت های خیلی بزرگ پروژه ای را می گیرند کل پروژه را به یک ناظر بیرونی می دهند یعنی یک قرارداد با یک ناظر می بندند و صفر تا صد مسئولیت های آن پروژه با همان ناظر بیرونی میباشد. در طراحی انواع سازه، میزان فشار وارد شده بر ستون ها و کل ساختمان از طریق فرمول های مهندسی محاسبه می شود. ویژگی تطبیق پذیری بالای ماسه سنگ آن را به یکی از انواع سنگ های ساختمانی به کارگرفته شده در داخل و خارج ساختمان تبدیل کرده است. تصاویر و فیلم هایی در فضای مجازی وجود دارد که پیش بینی می کند این ساختمان به دلیل رعایت نکردن اصول کیفیت و پایداری به کشتارگاه شهروندان آبادانی تبدیل شود. معماری معمولا بر اساس دوره های زمانی و نامگذاری های مخصوص به آن مانند بروتالیسم، مدرن و پست مدرن سنجیده می شود و این سنجش پدیده ای تصادفی نیست از این نظر که این نظم نگاهی اجمالی به آینده ای را فراهم می کند که در قالب درکی از گذشته به تصویر کشیده شده است.

ما که ایرانی هستیم، متعلق به ایران و این سرزمین هستیم و در درون آن نیز متعلق به جایجای این سرزمین هستیم, برای ساماندادن به سبک زندگی و معماری خود باید به آنچه گذشته توجه داشته باشیم و بدانیم همهی آن با ما حاضر است. اما با نگاهی به سبک زندگی کنونی خود بدون کمترین تردید درمییابیم که چنین نیست. خصوصیات کنونی و نقاط ضعف و قوت را باید باتوجه به این تاریخ فهمید. اگر مطالبی که گذشت صحیح باشد، طبیعتاً باید ما در شرایط کنونی بهرهمند از سبک زندگی ایرانی باشیم. تنها کافیست که نوع زندگی متناسب با اعتقاداتی را که میخواهند رواج دهند توصیه نمایند. دیدن درختی که خشکیده و کرم چوبهای آن را از بین میبرد با دیدن یک درخت سرزنده و بانشاط، در احساسی که به ما منتقل میکنند یکسان نیستند. سبک زندگی ایرانی یعنی سبکی از زندگی که متناسب با خصوصیات جغرافیایی ایران و مناطق مختلف آن است؛ سبکی از زندگی است که حامل تاریخ ماست و تاریخ ما را به ما منتقل میکند و اسلام تاروپود آن را شکل میدهد.